Statistik | TI-82 Stats - TI-84 Plus

Denna aktivitet går igenom grundläggande statistikhantering på en grafräknare. De olika läges- och spridningsmåtten bör åtminstone delvis redan vara bekanta för eleverna. Passar för senare grundskola

Publisher: T³ Sverige, Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Matematik

Tags  Statistik

Denna aktivitet går igenom grundläggande statistikhantering på en grafräknare. De olika läges- och spridningsmåtten bör åtminstone delvis redan vara bekanta för eleverna. Aktiviteten kan användas med det bifogade statistiska materialet (provresultat) eller användas med vilka statistiska data som helst som är intressanta och engagerande för de elever som ska arbeta med materialet. Det är tänkt att eleverna själva matar in värdena i listor men för den som vill kan färdiga datalistor laddas ned från samma webbsida som denna aktivitet och därefter överföras till räknarna med TI-Connect™.

Matematiskt innehåll
Eleverna får träna på att beräkna statistiska storheter, både ”manuellt” och automatiskt med räknarens inbyggda verktyg för statistikhantering. Grundläggande listhantering ingår. De data som ”följer med” denna aktivitet är resultat från tre matematikprov för en grupp elever under läsåret 2006-2007. Eleverna var nivågrupperade och jobbade på fördjupningsnivå och hade gemensamma prov med resten av skolan. Proven var tvådelade. Del 1 utfördes utan räknare och del 2 med räknare. Provresultaten har normerats mot varandra för att lättare kunna jämföras.

Begrepp
Datamängd, kodning, värde (mätvärde), lägesmått, medelvärde, median, typvärde, kvartil, histogram, lådagram, lista, kolumn, spridningsmått, variationsbredd, kvartilavstånd, standardavvikelse.

License not specified