skip_navigation

Labb - Intermolekylära bindningar

Syftet är att studera styrkan av de intermolekylära bindningarna hos metanolmolekylerna respektive och etanolmolekylerna, butanol jämfört med dietylete och 1-propanol jämfört med 2-propanol…

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Chemistry

Labels: Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Titrering av svag syra med stark bas

Syfte:
Avsikten med försöket är undersöka utseendet hos grafen då man titrerar en svag syra med en stark bas samt att kontrollera koncentrationsangivelsen på ättiksprit, inköpt i en livsme…

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Chemistry

Labels: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Rost

Syftet med experimentet är att undersöka vad som krävs för att rost ska bildas. Vad påskyndar korrosionen? Jämför korrosions-hastigheten för järn i fuktig och fuktig, försurad miljö.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Chemistry

Labels: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Titrering av stark syra med stark bas

Avsikten med försöket är att, med två gällande siffror, bestämma koncentration hos en viss utspädd saltsyra.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Chemistry

Labels: Chemistry, Curriculum, Data collection

Ringa in en cirkel

Ma 3 - Täcker in flera områden i kurs 3, symbolhantering -
Två tangenter går igenom origo och den tredje tangenten är parallell med y-axeln.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Circle, Computer Algebra, Tangent

Tallinjen

I denna aktivitet får du tillfälle att studera läget av tal på en tallinje.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Number

Summa och differens

Ma 1 - Tal - Arbeta vidare med filen sum_o_diff

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Number

A0 pappret

Ma 1 - Samband och förändring - Funktioner

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Functions, Number

Kurvor i konsten

Ma 3 - Trigometri - Denna aktivitet kan användas som breddning i kurs 3 när cirkelns ekvation behandlas.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Curriculum, Equations, Trigonometry

Utforska cirkelns ekvation

Ma 3 - Trigometri - Detta är en ganska omfattande aktivitet och i Nspire-dokumentet finns det många frågor som eleverna ska svara på.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Tangent, Trigonometry

Tyngdpunkt hos en läskburk

Ma 4 - Derivator och Integraler (CAS) - Tyngdpunkten hos en oöppnad burk läsk

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Integral calculus

Modellera en kvadratisk funktion

Ma 2 - Funktioner - Fysik 2 - Målet med denna aktivitet att eleverna ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics, Physics

Labels: Data collection, Derivative, Exercise, Quadratic function, Tips and tricks

Medelvärde, median och standardavvikelse

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet så undersöker vi på ett dynamiskt sätt hur olika statistiska mått påverkas när man ändrar enskilda värden i en datauppsättning.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Diagram, Statistics

Upprepade beräkningar

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Exercise, Number

Ekvationer med komplexa tal och faktorsatsen

Ma 4 - Komplexa tal - Detta är den andra delen av aktiviteter om komplexa tal.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Equations

Komplexa tal

Ma 4 - Komplexa tal - I denna ganska omfattande aktivitet tar vi upp det mesta om komplexa tal som behandlas i gymnasiet.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Exercise

Binomialfördelningen och utveckling av binom

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder. Denna aktivitet handlar om binomialfördelningen.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics

Labels: Binomial formulas, Probability

Binomialsatsen och Pascals triangel

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder. För att arbeta med denna aktivitet så fordras att eleverna är bekanta med grundläggande kombinatorik.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Område:  Mathematics