Antal resurser (155) |

Avståndet mellan två punkter via en tredje

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Computer Algebra, Derivative, Exercise, Geometry, Integral calculus

Ma 3 - Derivator och integrabegreppet - Geometri. I övningen används symbolhanterande hjälpmedel.

Att tillverka en strut

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Business mathematics, Circle, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Volume

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - I övningen förekommer användning av symbolhanterande hjälpmedel.

Hur fungerar en parabol

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Modelling, Curriculum,, Geometry, Linear, Parabola, Quadratic function

Ma 2 - Geometri | Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera en parabels optiska egenskaper.

Att tillverka en låda med största möjliga volym

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Linear, Quadratic

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Tillverka en låda med rektangulär botten

Andragradsfunktioner del 4

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Curriculum, Exercise, Linear, Quadratic function

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera hur koefficienten b i andragradsfunktionen y | Övningen är den fjärde delen av fyra i en serie med samma tema.

Räta linjens ekvation

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Images, Computer Algebra, Matrices, Exercise, Linear

Ma 2 - Linjära linjera modeller | Denna övning går ut på att på olika sätt studera räta linjer.

Kvadrater

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Equations, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear, Quadratic function

Ma 2 - Linjära icke linjära modeler. Undersök förhållandet mellan två kvadraters areor beror av dess lägen.

Ringa in en cirkel

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Mathematical thinking, Circle, Material to order, Pythagoras, Trigonometry

Ma 3 - Aritmetik, algebra och geometri - Detta exempel täcker in flera områden i kurs 3

Pappersvikning

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Area, Computer Algebra, Experiment, Geometry, Triangle

Ma 3 - Samband och förändring, Vik ett A4 papper

Labb - Intermolekylära bindningar

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Chemistry

Labels:  Curriculum, Data collection, Exercise

Syftet är att studera styrkan av de intermolekylära bindningarna hos metanolmolekylerna respektive och etanolmolekylerna, butanol jämfört med dietylete och 1-propanol jämfört med 2-propanol...

Labb - Rost

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Chemistry

Labels:  Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Syftet med experimentet är att undersöka vad som krävs för att rost ska bildas. Vad påskyndar korrosionen? Jämför korrosions-hastigheten för järn i fuktig och fuktig, försurad miljö.

Grundläggande statistik kurs 1

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Mathematics

Labels:  Calculus, Data, Diagram, Statistics

Ma 1 - Statistik, sannolikhet - Vi visar hur man kan arbeta med sammanställda data i frekvenstabeller och i rådataform, hur man ritar diagram, histogram, stapeldiagram och mer.

Laboration - Induktion

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Physics

Labels:  Exam, Data collection, Stochastics, Exercise, Tips and tricks, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Laboration - Buffert

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Biology, Chemistry

Labels:  Statistics, Biology, Probability, Chemistry, Data collection

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Effekten hos en vattenkokare

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Physics

Labels:  Curriculum, Temperature

Avsikten med försöket är dels att undersöka hur temperaturen hos vattnet i kokaren förändras vid konstant energitillförsel dels att bestämma storleken på den till vattnet avgivna effekten.

Laboration - Se hur det låter

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Physics

Labels:  Data collection, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras av en stämgaffel som slås an.

Laboration - Studs - rörelse och energi

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Physics

Labels:  Curriculum, Data collection, Physics

Avsikten med försöket är att studera vad som händer då en boll studsar.

Laboration - Boyles lag

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Physics

Labels:  Data collection, Physics, Temperature

Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatur.

Svävare

Author: Texas Instruments Sverige

Område:  Physics

Labels:  Exercise, Physics, Volume

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då två stämgafflar med näraliggande frekvenser slås an samtidigt.