Insektsvandring

Insektsvandring

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Cirklar, Datoralgebra, Läroplan, Derivata, Geometri

Ma 4 och 5 | Diskret matematik | I denna aktivitet finns två problem om insekter som vandrar i koordinatplanet längs räta linjer och längs periferin på en cirkel.

Här mixar vi algebra, analytisk geometri och derivator. Vi får ganska krångliga ekvationer att lösa och långa uttryck med rottecken som ska deriveras. I problemen används både grafiska/numeriska metoder och exakta algebraiska metoder där vi tar hjälp av TI-Nspire´s kraftfulla CAS-verktyg. Aktiviteten passar bra för ambitiösa elever i både kurs 4 och 5.

Publisher specific license