Antal resurser (126) |

Labb - Intermolekylära bindningar

Author: TI Sweden

Område:  Kemi

Labels:  Läroplan, Datainsamling, Övning

Syftet är att studera styrkan av de intermolekylära bindningarna hos metanolmolekylerna respektive och etanolmolekylerna, butanol jämfört med dietylete och 1-propanol jämfört med 2-propanol...

Labb - Rost

Author: TI Sweden

Område:  Kemi

Labels:  Kemi, Läroplan, Datainsamling, Övning

Syftet med experimentet är att undersöka vad som krävs för att rost ska bildas. Vad påskyndar korrosionen? Jämför korrosions-hastigheten för järn i fuktig och fuktig, försurad miljö.

Grundläggande statistik kurs 1

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Matematisk analys, Data, Diagram, Statistik

Ma 1 - Statistik, sannolikhet - Vi visar hur man kan arbeta med sammanställda data i frekvenstabeller och i rådataform, hur man ritar diagram, histogram, stapeldiagram och mer.

Laboration - Induktion

Author: TI Sweden

Område:  Fysik

Labels:  Prov, Datainsamling, Stokastik, Övning, Tips och tricks, Fysik

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Laboration - Buffert

Author: TI Sweden

Område:  Biologi, Kemi

Labels:  Statistik, Biologi, Sannolikhet, Kemi, Datainsamling

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Effekten hos en vattenkokare

Author: TI Sweden

Område:  Fysik

Labels:  Läroplan, Temperatur

Avsikten med försöket är dels att undersöka hur temperaturen hos vattnet i kokaren förändras vid konstant energitillförsel dels att bestämma storleken på den till vattnet avgivna effekten.

Laboration - Se hur det låter

Author: TI Sweden

Område:  Fysik

Labels:  Datainsamling, Fysik

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras av en stämgaffel som slås an.

Laboration - Studs - rörelse och energi

Author: TI Sweden

Område:  Fysik

Labels:  Läroplan, Datainsamling, Fysik

Avsikten med försöket är att studera vad som händer då en boll studsar.

Laboration - Boyles lag

Author: TI Sweden

Område:  Fysik

Labels:  Datainsamling, Fysik, Temperatur

Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatur.

Svävare

Author: TI Sweden

Område:  Fysik

Labels:  Övning, Fysik, Volym

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då två stämgafflar med näraliggande frekvenser slås an samtidigt.

Laboration - Stående våg

Author: TI Sweden

Område:  Fysik

Labels:  Datainsamling, Fysik

Avsikten med försöket är att studera den stående våg som uppkommer i ett rör då det slås an.

Laboration - Se hur det låter - röstanalys

Author: TI Sweden

Område:  Fysik

Labels:  Datainsamling, Fysik

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då du sjunger en så ren ton som möjligt.

Laboration - Varifrån kommer knallen när man drar en kork ur en flaska?

Author: TI Sweden

Område:  Fysik

Labels:  Datainsamling, Övning, Fysik

Avsikten med försöket är att undersöka hur ljudet uppkommer då en kork dras ut ur en flaska.

Laboration - Impulslagen

Author: TI Sweden

Område:  Fysik

Labels:  Datainsamling, Övning, Fysik

Avsikten med försöket är att verifiera impulslagen.

Labb - Titrering av svag syra med stark bas

Author: TI Sweden

Område:  Kemi

Labels:  Kemi, Läroplan, Datainsamling, Övning

Syfte:
Avsikten med försöket är undersöka utseendet hos grafen då man titrerar en svag syra med en stark bas samt att kontrollera koncentrationsangivelsen på ättiksprit, inköpt i en livsme...

Summa och differens

Author: TI Sweden

Område:  Matematik

Labels:  Tal

Ma 1 - Tal - Arbeta vidare med filen sum_o_diff

Labb - Titrering av stark syra med stark bas

Author: TI Sweden

Område:  Kemi

Labels:  Kemi, Läroplan, Datainsamling

Avsikten med försöket är att, med två gällande siffror, bestämma koncentration hos en viss utspädd saltsyra.

Labb - Djur i bur

Author: TI Sweden

Område:  Biologi

Labels:  Övning

Labb - Djur i Bur - Syftet med försöket är att undersöka förhållandet mellan syrgasupptagandet och koldioxidavgivandet hos ett litet djur.